Tịnh Xá Ngọc Thạnh

ĐIM TA VÀ NIM TIN CA PHT GIÁO XÃ TÂN HOÀ


K t khi đo Pht được du nhp vào Vit nam, cách đây hơn 2000 năm lch s . Khi y các bc tin bi đã khéo léo làm cho giáo lý đo Pht hi nhp mt cách hài hòa linh đng vào các lĩnh vc văn hoá , ngh thut , tp quán ca xã hi Vit Nam đ tr thành Pht giáo Vit Nam .

Ngày nay, đt nước ta đang trên đà phát triển v mi mt thì Pht giáo Vit Nam cũng tng bước đi lên , phát trin rt nhanh chóng . S lượng Tăng Ni ngày càng tăng , chùa chin ngày mt phát trin và đc bit là lượng tín đ Pht t ngày càng gia tăng và rt tín tâm

Kết qu tt đp ca ngày hôm nay là bt đu t nguyên nhân tu hành tin tn ca nhng bc tiên phong hành đo. Đáng k nht trong vùng núi Dinh này không ai khác hơn là hình nh ca Hoà Thượng Thượng Giác, H Cu. Người đã xây dng nên mt Ngc Thnh tnh xá khang trang, đy n tượng và đc bit ngôi già lam y là đim ta, nim tin ca Pht giáo xã Tân hoà.

Nhìn cnh nhn nhp , sm ut ca ngày hôm nay thì không ai có th hình dung được cái cnh u tch , hoang vng ca hơn 20 năm v trước . Đường xá còn chưa có thì nói gì đến đin lưới , đin thoi , nước sch. . .Đành rng, trước ngày min Nam hoàn toàn gii phóng thì nơi đa danh này đã có chùa Tây Phương, Hang T, Linh sơn c t.Sau năm 1975, có thêm khu du lch Sui Tiên, Sui Đá, bia tưởng nim Hang T và nhà truyn thng cách mng. Nhưng tt c ch là tim năng và rt ít người lui ti.

Khong năm 1982, Hòa Thượng cùng vi vài v sư khai khn mu đt, trng điu, bch đàn và lp tht tu hành. Đu tiên, nơi đây ch là ngôi tht vách đt, nóc lp tranh đơn sơ và mt vài am tranh nh cho chư tăng nghĩ tm qua ngày .Vi hình nh y tht là :

"Núi đng , cây già ôm bóng ngã

Thong dong ngi tnh mái chùa tranh"

Bui ban sơ to lp tnh xá nói sao cho hết nhng tr ngi , khó khăn. Mt mt Hoà thượng cùng vi chư Tăng lo canh tác hoa màu , lúa thóc , mt khác do nh s tr duyên ca Pht t các nơi.

Đến năm 1987, tnh xá Ngc Thnh được chn làm nơi sinh hot ca Ban Đi din Pht giáo xã Hi Bài (nay là xã Tân Hoà); Và Hòa Thượng tr trì làm chánh đi din . T đó, công tác Pht s mi lúc mt thêm nhiu và trách nhim ca Hoà Thượng ngày càng nng n hơn.

Ngay t nhng ngày đu thành lp tnh xá Ngc thnh đã phát huy truyn thng sinh hot theo h phái kht sĩ . Và đây cũng là đc đim ni bt nht ca tnh xá đ thu hút hàng Pht t tín tâm. Vào ngày rm và 30 (hoc 29) ca mi tháng, chư Tăng Ni trong xã câu hi v B tát sám hi. Sau khi B tát sám hi xong, ban đi din trin khai công tác Pht s đến toàn th chư Tăng Ni. Tranh th thi gian này, Hòa Thượng nhc nh và x lý vic tăng chúng. Nh vy mà tinh thn Pht giáo xã đây đoàn kết nht trí cao, đóng góp rt đáng k cho Ban tr s tnh hi Pht giáo Bà Ra - Vũng Tàu. Ngoài ra , đây là đim An cư kiết h ca tăng chúng trong xã. Mi h gn c 100 v tăng câu hi v an cư .Tnh xá đã m được mt khoá sơ cp Pht hc (2001 - 2002). Hin nay , hàng tháng tnh xá m Pht tht hướng dn hàng cư sĩ ti gia tu hc theo phép môn tnh đ. Riêng tăng chúng trong tnh xá chuyên tu thin và tnh song hành . . .


Năm 2002, khi công trùng tu tnh xá và đến năm 2002 thì hoàn tt ngôi chánh đin và nhà th T trước chánh đin tôn to thêm đin B Tát Quan Thế Âm rt trang nghiêm và hùng vĩ. Tnh xá có ging đường, tht cho tăng chúng, nhà khách, nhà trù đu qui hoch theo tng th rt qui mô và trang nghiêm. Đc bit , tnh xá có nhiu bóng mát, hai hàng cây ta rp bóng mát trên đường vào tnh xá. Trước cng tnh xá là hai chú sư t đá oai v trông tht dũng mãnh như chí nguyn xut trn ca người tu sĩ chân chính. Tt c đã to nên nét hài hoà, lch lãm và tht n tượng làm sao !

Có được mt Ngc Thnh như ngày nay, chúng ta không th không nhc đến người tiên phong tr ct đã lao tâm, nhc trí ngay t nhng ngày đu to dng. Hoà Thượng tên tht là Ngô văn Cu, sinh năm 1943 Tam kỳ, Qung Nam. Năm 1959, HT xut gia vi Trưởng lão Thích Giác Lý tnh xá Ngc cm, Hi An , Qung Nam thuc h phái kht sĩ Tăng già Vit Nam do Tôn Sư Minh Đăng Quang sáng lp. Năm 1960, HT cùng hành đo vi giáo đoàn V, du phương hong truyn Pht pháp vùng biên gii Vit - Campuchia: Tnh Xá Ngc Phước(Phước Long), tnh xá Ngc Linh (B Đc ), Tnh Xá Ngc Long (Bình Long), Bình Phước. Năm 1963-1966 v Tnh Xá Ngc hành (Bến tre). 1966- 1970 Tnh Xá Ngc Tân, tnh Cu Long. Năm 1970 - 1972 Tnh Xá Ngc Đa ti Núi ln, TP Vũng Tàu . 1972 - 1975 lên Tnh Xá Ngc Đc đà lt, ri v Tnh Xá Ngc Truyn Cù lao chàm và Tnh Xá Ngc Cm Hi An , Qung Nam (1975 -1982). Năm 1982 , Hoà Thượng v vùng núi Dinh này khai khn đt làm ry, lp vườn và xây dng Tnh Xá Ngc Thnh phát trin như ngày nay. Trong thi gian hong pháp đây, Hoà thượng đã n lc không mt mõi , tích cc hot đng các công tác Pht s ca tnh hi Pht giáo Bà Ra - Vũng Tàu cũng như công tác t thin xã hi. Được c làm U viên Ban tr s THPG Bà Ra - Vũng Tàu và là phó ban Tăng s liên tiếp các nhim kỳ I , II , III . Năm 1997 , Ngài được chánh thc tn phong Thượng Ta và năm 2002 tn phong Hòa Thượng. Hin nay, Hòa Thượng là đi biu HĐND tnh Bà Ra - Vũng Tàu.

Vi hnh nguyn t đ, đ tha, giác hnh viên mãn , Hòa Thượng đã hết lòng chăm lo cho Tăng Ni trong xã t đi sng vt cht cho đến tinh thn . Ngài như người cha hin t kh kính che ch h tr cho đàn con , Ngài tht là rường ct là linh hn ca Pht giáo xã Tân Hòa.

Comments