Thiền Đường Liễu Quán II

Thin Đường Liu Quán II (dành cho Ni), p Hi Bài xã Hi Bài, huyn Tân Thành Tnh Bà Ra Vũng Tàu.

Đin thoi s: 064.893621.


Năm 1987, bà Nguyn Th Bông, thân mu ca Đi đc Thin Đc mua mt mu đt đ cho Đi đc lp Thin đường Liu Quán tu hành vói 10 Tăng Ni.

Năm 1989, Đi Đc Thin Đc di Thin Đường Liu Quán I (dành cho Chư Tăng) v p Tân Thành, giao phn đt cũ li cho Thin Đường Liu Quán II (dành cho Ni chúng).

Thin Đường Liu Quán II giao cho sư cô Thin Nguyn nay (Như Nguyn) tr trì, nhưng sư c6 ln tui và thiếu sc kho nên giao li cho sư cô Qung Tâm điu hành, qun lý hết mi vic ca chùa.

Sư cô Thích N Qung Tâm tên thế là Trn Hu Hnh, sanh năm 1923, ti Rch Giá (tnh Kiên Giang), trước khi xut gia là giáo viên môn văn ca trường Trung Hc thành ph H Chí Minh.

Quy y ngũ gii vi Hoà Thượng Thích Thin Hòa T Đình n Quang (Sài Gòn), Sau đó tham hc thêm vi Hoà Thượng Thin Hoa, Hoà Thượng Duy Lc và Thượng To Minh Phát(T Đình n quang).

Năm 33 tui Sư Cô đã phát nguyn "H Trì Pht Pháp".

Năm 1989, Sư Cô Qung Tâm v Thin Đường Liu Quán đ n tu, góp phn thành lp Thin Đường Liu Quán II.

Năm 1990, xut gia vi Hoà Thượng Thích Đng Huy, Sư Cô ch trương tu thin theo Thanh Quy ca T Sư Bách Trượng: "Mt ngày không làm, mt ngày không ăn" (nht nht bt tác, nht nht bt thc), va lao đng t túc kinh tế, va tu thin.

Sư Cô cùng mười my đ t làm bánh bò, làm tàu h bán đ có phương tin sinh sng. Dù phi lao đng khó nhc nhưng vn c gng tu hc và hành thin theo đúng thi khoá biu công phu hng ngày ca Thin Đường.

Hin nay các Ni sinh trng các kiu hoa king và trng cây ging đ lo kinh tế cho chùa, ngoài ra vài Ni sinh gia công may qun áo cho các Pht T.

Đim ni bt ca Thin Đường Liu Quán II là, khong 20 Ni sinh còn rt tr nhưng rt chuyên cn tu hc Pht Pháp, tu thin nghiêm túc. Dù hng ngày phi lao đng vt v, lo kinh tế cho chùa còn lo chăm sóc vườn chùa, nhưng vn tu hành theo đúng ni quy ca Thin Đường. Ít ai ng, các Ni sinh ca Thin Đường còn là nhng th h, th mc,...Vì quý cô t xây dng ly nhng gian phòng cho Ni chúng, xây nhà trù,...

Qua thi gian, Thin Đường bng cây lá lp hư hoi, đu năm 1999, vi s tr vin ca vài Tăng sĩ Tnh Vin Bát Nhã, các Ni sinh ca Thin Đường Liu Quán II đã xây dng mi chánh đin.

Chánh đin là gian nhà rng, gia hai hàng dương, gia th Pht, hai bên là các thin sàn đ cho Ni chúng tu thin hng ngày. Chánh đin xây gch đơn xơ nhưng m thut, mc dù mái vn phi lp lá vì thiếu kinh phí.

Bên trái chánh đin là tht ca Sư Cô tr trì. Bên phi là hai Thin Tht dành cho các đ t ca thin Đường ca .

Sau chánh đin là nhà khách, dãy phòng ca Ni chúng và nhà trù.

Thin Đường Liu Quán II tuy là Thin Đường mi thành lp, các thin sinh còn rt tr nhưng được đào to nghiêm túc, gii lut nghiêm minh. Ý chí tu hc vi lòng nhit thành, trong tương lai chc chn s đào to được nhiu Ni chúng tài đc, góp phn quan trng và tích cc trong vic xin dương Thin Tông cho n Pht T Vit Nam./.

 

Trích Luc S Pht Giáo tnh BRVT do GS Nguyn Hin Đc biên son

Comments