Chùa Phước Lâm

Chùa Phước Lâm ta lc ti Thành ph Vũng Tàu. Lúc đu chùa được xây dng bên chân núi ln, có tên là “Phước Sơn t” (bng tên chùa còn gi trên lu ca chùa hin nay). Sau đó, người Pháp ly nguyên dãy đt làm trường Thiếu sinh quân, nên chùa được di đến nơi hin nay gn bến Đình. Hin nay, vn chưa xác đnh là người khai sơn chùa này và thành lp năm nào?

Được biết, chùa còn có đi hng chung vi tên “Phước Sơn t”, được đúc vào năm t Mùi (1895), dưới s chng minh ca Hòa thượng Hi Hi – Chánh Nim (1834 - 1905) tr trì chùa Long Hòa (huyn Long Đt, tnh Bà Ra – Vũng Tàu). Năm 1956, thy Ph Giác tr trì chùa Phước Lâm đã đng ra lo trùng tu li chùa, xây dng li chánh đin.


Đến năm 1959, Hòa thượng Thích Thin Pháp v thay thế tr trì cho đến ngày viên tch. Năm 1964, Hòa thượng Thin Pháp trùng tu chùa Phước Lâm. Qua thi gian, chùa b hư hng nhiu. Vào năm 1993, ngài li trùng tu mt ln na. Bi chùa được trùng tu nhiu ln nên kiu cách khác xưa.

Ngài Thin Pháp húy Hng Chuyn, sinh năm 1900, thuc Thin phái Lâm tế đi 40, truyn theo bài k ca phái Thin Lâm Tế Gia Pho Bn Nguyên Thành Pht T Tiên…). Ngài xut gia vào thu u niên, năm 12 tui, là đ t c T Phong chùa Giác Hi - Ch Ln. Hòa thượng Thin Pháp đã viên tch và hin nay Ban Tr s Pht giáo Tnh hi đang trông lo hương qu.

Chùa Phước Lâm là mt trong nhng ngôi chùa c được công nhn di sn Văn hóa Quc gia tnh Bà Ra – Vũng Tàu
Comments