Tuyên Quang


Chưa có thông tin về chùa ở Tuyên Quang 
Tên thường gọi:


Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường