Chợ Việt Nam‎ > ‎

Trà Vinh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Trà Vinh có 121 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Trà Vinh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Trà Vinh                            25.000 

Chợ Trà Cú                              11.000  

Chợ Duyên Hải                        10.000 

Chợ Cầu Kè                             10.000 

Cợ Nhị Long                             16.000 

Cợ Càn Long                            10.000

Cợ Cầu Quang                         20.000

Bài viết về Chợ


Comments