Chợ Việt Nam‎ > ‎

Lâm Đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Lâm Đồng có 69 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Lâm Đồng (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đà Lạt                               12.000

Chợ Đa Tiẻn                               6.359

Chợ Đơn Dương                     10.000

Chợ Lâm Hà                            10.000 

Chợ Bảo Lộc                            10.000

Chợ Đức Trọng                        20.000

Chợ Di Linh                              10.000

Comments