Chợ Việt Nam‎ > ‎

Kontum

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Kontum có 24 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Kontum (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đắc Tô                             10.000

Chợ KonTum                             4.032 

Bài viết về Chợ


Comments