Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hà Tĩnh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hà Tĩnh có 173 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hà Tĩnh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Hồng Lĩnh                         39.700

Chợ Xép                                   10.000

Chợ Hội                                    10.000

Chợ Cày                                   15.000

Chợ Giang Đình                       10.000

Chợ Sơn                                  23.000 

Chợ Phố Châu                         12.000

Comments