Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hà Nội

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hà Nội có 426 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hà Nội (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đồng Xuân                   28.052   

Chợ Phủ                                 10.000  

Chợ Tế Tiêu                           10.000  

Chợ Trôi Giang                      10.000  

Chợ Vồi                                  12.000  

Chợ Quảng Oai                     10.000  

Chợ Phúc Thọ                       10.000  

Chợ Săn                                 10.000 

Chợ Phùng                            10.000  

Chợ Hà Đông                        19.200 

Chợ Nghệ                              12.500 

Chợ Chúc Sơn                     10.000  

Chợ Xuân Mai                       10.500 

Chợ Kim Bài                          10.000

Chợ Lịm                                    5.460

Chợ Khang                              4.674 


Comments